Kokeshi

. Most of our kokeshi date from the  mid-late 20th century. More coming soon!
Results 1 - 4 of 4

Hijiori Kokeshi (7)

Sato Junosuke 30cm

$ 40.00

Nakanosawa Kokeshi (10)

Saito Tokujyu 18cm

$ 30.00

Tsuchiyu Kokeshi (20)

Nishiyama Kenichi 20cm

$ 22.00